innowacje

Wprowadzenie

Dzień dobry: moje nazwisko: ____________ i dzwonię z agencji CeBRiS, ponieważ prowadzimy ogólnopolskie badanie preferencji przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego wobec innowacji na instytucji naukowej. Ankieta trwa do 20 minut, nie nagrywamy rozmów, a odpowiedzi zebrane w badaniach są uśredniane, na podstawie których opracowywane są wnioski do celów naukowych. W zamian za udział w badaniu otrzymujecie państwo rabat na badania marketingowe do wykorzystania do końca maja 2023 np. badania preferencji mieszkańców rynku lokalnych wobec lokalizacji, badania preferencji klientów końcowych wobec standardów wykończenia, czy też usług dodanych typu SMART HOME, badania wizerunku deweloperów na rynkach lokalnych. Czy wyraża pan(i) chęć na udział w badaniach?

Kwestionariusz badawczy

P1. Czy w swojej działalności na rynku nieruchomości wprowadzają Państwo innowacje (wszelkiego rodzaju nowatorskie rozwiązania w działalności firmy)?

P2. Dlaczego nie wprowadzacie Państwo innowacji?

P2. Jakie są motywy wprowadzenia innowacji w działalność Państwa firmy na rynku nieruchomości?

Z listy odpowiedzi poniżej, którą odczytam proszę uszeregować motywy według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 oznacza najmniej ważny motyw i 4 – najważniejszy motyw
zmniejszenie szkodliwości dla środowiska

presja ze strony konkurencji

poprawa jakości oferowanych produktów i usług

zwiększenie udziału w rynku

inne
motyw, który respondent sam wskazał, z drugiej strony motyw nie pojawił się na liście

P3. Jeśli stosują Państwo innowacje, to jakiego rodzaju?

Z listy innowacji, którą odczytam proszę wybrać te które Państwo stosują - można wybrać więcej niż jedną odpowiedź

P4. Które z poniższych rodzajów innowacji są w działalności Państwa firmy najważniejsze, a które odgrywają marginalną rolę?

Z listy innowacji, którą panu odczytam proszę przyporządkować ważność od 1 do 4, przy czym 1 – najmniejszy wpływ, 4 - najsilniejszy wpływ
innowacje techniczne i technologiczne

innowacje procesowe i organizacyjne

innowacje marketingowe

innowacje finansowe

P5. Wprowadzane przez Państwa innowacje są wynikiem ...

Z listy odpowiedzi, którą odczytam proszę wybrać jedną

P6. Które z poniższych barier wprowadzania innowacji napotykają Państwo oraz uważają za najistotniejsze?

odpowiedź uszereguj według ważności od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej a 6 najbardziej istotne
brak środków finansowych

zbyt skomplikowane przepisy prawne

niepewność rezultatów działalności innowacyjnej

brak wystarczających kwalifikacji

brak rozpoznania potrzeb rynkowych firny w zakresie innowacji

brak informacji na temat dostępnej technologii

inne

żadne z powyższych, ponieważ nie wprowadzamy innowacji

P7.Które z poniższych barier wprowadzania innowacji napotykają uważają za najistotniejsze?

odpowiedź uszereguj według ważności od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej a 6 najbardziej istotne
brak środków finansowych

zbyt skomplikowane przepisy prawne

niepewność rezultatów działalności innowacyjnej

brak wystarczających kwalifikacji

brak rozpoznania potrzeb rynkowych firny w zakresie innowacji

brak informacji na temat dostępnej technologii

inne

żadne z powyższych, ponieważ nie wprowadzamy innowacji

P9. Czy prowadzą Państwo pomiar ryzyka w ramach działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości?

P10. Jak oceniają Państwo przyszłą działalność własnej firmy w ramach wprowadzania innowacji?

P11. Jak oceniają Państwo skuteczność innowacji, czy zaangażowane środki w działalność innowacyjną przyniosły oczekiwany efekt?

(ankieter zaznacza odpowiedź dopiero wtedy, kiedy respondent spontanicznie odpowiada, że nie wie)

P12. Czy poprzez wprowadzenia innowacji w zakresie budownictwa mieszkaniowego udało się osiągnąć?

Z listy odpowiedzi, którą zaraz odczytam proszę wybrać jedną, z którą pan(i) się utożsamia

P13. Proszę uszeregować według ważności korzyści ekologiczne wynikające z wprowadzania innowacji na rynek nieruchomości.

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 6, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 6 – bardzo ważne
energooszczędność przez racjonalne wykorzystanie energii (wykorzystanie OZE – odnawialnych źródeł energii)

poprawa środowiska w zrównoważonym budynku

ograniczenie szkodliwej emisji CO2

wykorzystanie technologii proekologicznych i surowców wtórnych

efektywna gospodarka wodna

racjonalna gospodarka odpadami

P14. Uszereguj według ważności innowacje jako czynniki wpływające na zainteresowanie tym budownictwem (cechy użytkowe).

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
redukcja kosztów eksploatacji budynku

duża jego funkcjonalność

łatwość obsługi zamontowanych systemów innowacyjnych

możliwość rozbudowy i zdalnego dostępu

P15. Uszereguj według ważności najważniejsze wyzwania dla rynku nieruchomości, a dotyczące budowania konkurencyjnej gospodarki w najbliższych latach.

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
innowacyjność

wykorzystanie szans, jakie stwarza wspólny europejski rynek

stanowienie prostszego i lepszej jakości prawa

zwiększenie profesjonalizmu podmiotów działających na rynku nieruchomości (rzeczoznawców, pośredników, zarządców ale także deweloperów).

P16. Czy wprowadzanie innowacji do projektów mieszkaniowych stwarza trudności w zakresie zarządzania nimi przede wszystkim na poziomie?

P17. Wprowadzanie innowacji jest elementem strategii Państwa firmy?

P18. Jak zarządzają Państwo portfelem swoich innowacji. Poprzez:

P19. Czy planują państwo wprowadzenie OZE w projektach mieszkaniowych?

P19a. Jakie są powody wprowadzania OZE do projektów mieszkaniowych?

P20. Jaka forma pozyskania energii wydaje się najodpowiedniejsza z punktu widzenia realizacji projektów mieszkaniowych?

P21. Jakie rodzaje OZE są najodpowiedniejsze z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego?

P22. W jakim stopniu wojna w Ukrainie wpływa na proces wprowadzania innowacji w branży?

P23. W jakim stopniu aktualne działania Rządu RP wpływają na wprowadzanie innowacji w branży?

P24. W jakim stopniu polityka Rządu RP w zakresie paliw kopalnianych wpływa na wprowadzanie OZE w budownictwie mieszkaniowym?

Metryka respondenta

M1. Staż na rynku - od którego roku działacie Państwo na rynku?

M2. Zakres geograficzny działalności

M3. Kapitał przedsiębiorstwa

M4. Wielkość zatrudnienia

M5. Lokalizacja przedsiębiorstwa – nazwa miasta

M6. Nazwa przedsiębiorstwa

M7. Numer telefonu

M8. Ankieter