polisy lekowe

Prowadzimy ogólnopolskie badanie dla Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie dotyczące preferencji Polaków wobec polis lekowych. Wszelkie informacje udzielone w ankiecie służą do celów naukowych oraz pozostają anonimowe.

I. Wydatki na leki

Ile w sumie wydano w ciągu ostatnich trzech miesięcy na leki związane z chorobą w Pana(i) gospodarstwie domowym?

Czy w ciągu ubiegłego roku w Pana(i) gospodarstwie domowym nie starczyło pieniędzy na realizację recept lub wykupienie leków zalecanych przez lekarza?

Maksymalna kwota, do której w ciągu trzech miesięcy w Pan(i) gospodarstwie domowym wystarczy środków na realizację recept i wykupienie leków zalecanych przez lekarza bez konieczności rezygnacji z innych istotnych wydatków?

II Aktywność pacjenta

Czy bierze Pan(i) udział w programie „Leki dla seniora” lub innym, gdzie otrzymuje Pan(i) leki za darmo?

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy szukał(a) Pan(i) tańszych leków?

(można udzielić więcej niż 1 odpowiedź)

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy szukał(a) Pan(i) informacji o swojej chorobie?

(można udzielić więcej niż 1 odpowiedź)

Jakie inne?

Czy korzysta Pan(i) z elektronicznej recepty?

III Polisy na zakup leków

Czy korzysta Pan(i) z polisy pokrywającej koszt zakupu leków?

(można udzielić więcej niż 1 odpowiedź)

Jaki rodzaj polisy

Dlaczego Pan(i) nie posiada polisy pokrywającej koszt zakupu leków?

Jakie inne?

Czy są jakieś czynniki, które skłoniłyby Pana(ią) do wykupienia polisy pokrywającej koszt zakupu leków?

Jeśli tak to jakie?

IV Skłonność do zakupu polisy/płacenia za polisę pokrywającą koszt zakupu leków

Proszę sobie wyobrazić sytuacje, w której stoi Pan(i) przed możliwością wykupu polisy lekowej, która zabezpiecza Pana(ią) na wypadek ponoszenia wysokich kosztów leczenia farmakologicznego (wykupu leków) związanego z wystąpieniem nieoczekiwanej choroby.
Tam, gdzie nie jest to wyraźnie wskazane pytania dotyczą leków na receptę, czyli takich jakie zostały przepisane przez lekarza.

Jaka jest preferowana częstotliwość płatności składki polisy lekowej?

Jaka inna?

Gdyby koszt wykupienia polisy lekowej wynosił 50 PLN miesięcznie to czy był(a)by Pan(i) gotowy(a) wykupić takie ubezpieczenie?

Gdyby koszt wykupienia polisy lekowej wynosił 75 PLN miesięcznie to czy był(a)by Pan(i) gotowy(a) wykupić takie ubezpieczenie?

Gdyby koszt wykupienia polisy lekowej wynosił 25 PLN miesięcznie to czy był(a)by Pan(i) gotowy(a) wykupić takie ubezpieczenie?

Proszę wpisać cenę powyżej której zdecydowanie nie kupił(a)by Pan(i) polisy lekowej, ponieważ nie może sobie Pan(i) na to pozwolić lub dlatego że uważa Pan(i),iż polisa nie jest warta proponowanej ceny.

Proszę wpisać cenę poniżej której powiedział(a)by Pan(i), że nie kupił(a)by polisy lekowej, ponieważ miał(a)by Pan(i) wątpliwości co do faktu czy w sytuacji zajścia określonego zdarzenia otrzyma należny zwrot kosztów zakupu leków?

Kto powinien być objęty polisą lekową w Pana(i) gospodarstwie domowym?

Jakie inne?

Jakimi dodatkowymi usługami w ramach polisy lekowej jest Pan(i) zainteresowany(a)?

dedykowana opieka farmaceuty

maksymalna kwota zwiększenia

dowóz leków do domu

maksymalna kwota zwiększenia

lokalizator najbliższych aptek z pełną dostępnością wskazanych na recepcie leków

maksymalna kwota zwiększenia

lokalizator najbliższych aptek z pełną dostępnością wskazanych na recepcie leków wraz z ceną poszczególnych leków

maksymalna kwota zwiększenia

karta podarunkowa lub inne narzędzie, które ogranicza możliwość wydatkowania przekazanych środków wyłącznie do asortymentu dostępnego w wybranej sieci

VI Profil socjoekonomiczny

Status zawodowy

Jak długo?

Przeciętne wynagrodzenie 3-miesięczne uzyskane w ciągu ostatniego roku (brutto, w PLN)

Przeciętny całkowity dochód 3-miesięczny uzyskany w ciągu ostatniego roku w gospodarstwie domowym (brutto w PLN)

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe przeznacza zgromadzone oszczędności na leczenie?

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki lub kredyty na leczenie lub na zakup leków?

VI Stan zdrowia

Stan zdrowia ankietowanego

Rodzaj schorzenia

Czas trwania schorzenia

Stan zdrowia osób w gospodarstwie domowym

Liczba osób chorych

Rodzaj schorzenia

Czas trwania schorzenia

Czy w ostatnim roku korzystał(a) Pan(i) z usług placówek zdrowia?

opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

opłacanych z własnej kieszeni

opłacanych przez pracodawcę, który wykupił abonament lub ubezpieczenie

VII Profil demograficzny

Rok urodzenia

Płeć

Stan cywilny

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Liczba i wiek dzieci w gospodarstwie domowym


w tym:
< 1 r.ż.

1-3 lata

> 4 lata

Koder

Miasto

ID ankiety

Adres

Uwagi