innowacje

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w ankiecie poświęconej tematyce innowacji w budownictwie mieszkaniowym w imieniu Politechniki Częstochowskiej. Wyniki z badania ogólnopolskiego posłużą tylko i wyłącznie do celów naukowych. W ankiecie nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi, a jej czas na wypełnienie nie powinien zająć więcej niż 8-10 minut.
W zamian za poświęcony czas nasza agencja CeBRiS oferuje rabat w wysokości 15% netto, do wykorzystania do maja 2023 r na badania marketingowe oraz analizy rynkowe.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu
Zespół CeBRiS.pl

Kwestionariusz badawczy

Czy w swojej działalności na rynku nieruchomości wprowadzają Państwo innowacje (wszelkiego rodzaju nowatorskie rozwiązania w działalności firmy)?

Dlaczego nie wprowadzacie Państwo innowacji?

Jakie są motywy wprowadzenia innowacji w działalność Państwa firmy na rynku nieruchomości?

Z listy odpowiedzi poniżej, proszę uszeregować motywy według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 oznacza najmniej ważny motyw i 4 – najważniejszy motyw
zmniejszenie szkodliwości dla środowiska

presja ze strony konkurencji

poprawa jakości oferowanych produktów i usług

zwiększenie udziału w rynku

inne
proszę wpisać "brak" jeżeli nie ma pan(i) innych motywów dla wskazanej odpowiedzi

Jeśli stosują Państwo innowacje, to jakiego rodzaju?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać dowolne, które pasują do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Które z poniższych rodzajów innowacji są w działalności Państwa firmy najważniejsze, a które odgrywają marginalną rolę?

Z listy innowacji, proszę przyporządkować ważność od 1 do 4, przy czym 1 – najmniejszy wpływ, 4 - najsilniejszy wpływ
innowacje techniczne i technologiczne

innowacje procesowe i organizacyjne

innowacje marketingowe

innowacje finansowe

Wprowadzane przez Państwa innowacje są wynikiem ...

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Które z poniższych barier wprowadzania innowacji napotykają Państwo oraz uważają za najistotniejsze?

odpowiedź proszę uszeregować według ważności od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej a 6 najbardziej istotne
brak środków finansowych

zbyt skomplikowane przepisy prawne

niepewność rezultatów działalności innowacyjnej

brak wystarczających kwalifikacji

brak rozpoznania potrzeb rynkowych firny w zakresie innowacji

brak informacji na temat dostępnej technologii

inne
proszę wpisać "brak" jeżeli nie ma pan(i) innych motywów dla wskazanej odpowiedzi

żadne z powyższych, ponieważ nie wprowadzamy innowacji

Czy prowadzą Państwo pomiar ryzyka w ramach działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Jak oceniają Państwo przyszłą działalność własnej firmy w ramach wprowadzania innowacji?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Czy poprzez wprowadzenia innowacji w zakresie budownictwa mieszkaniowego udało się osiągnąć?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać dowolne, które pasują do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Proszę uszeregować według ważności korzyści ekologiczne wynikające z wprowadzania innowacji na rynek nieruchomości.

Wymienione korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 6, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 6 – bardzo ważne
energooszczędność przez racjonalne wykorzystanie energii (wykorzystanie OZE – odnawialnych źródeł energii)

poprawa środowiska w zrównoważonym budynku

ograniczenie szkodliwej emisji CO2

wykorzystanie technologii proekologicznych i surowców wtórnych

efektywna gospodarka wodna

racjonalna gospodarka odpadami

Uszereguj według ważności innowacje jako czynniki wpływające na zainteresowanie tym budownictwem (cechy użytkowe).

Wymienione korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
redukcja kosztów eksploatacji budynku

duża jego funkcjonalność

łatwość obsługi zamontowanych systemów innowacyjnych

możliwość rozbudowy i zdalnego dostępu

Proszę uszeregować według ważności najważniejsze wyzwania dla rynku nieruchomości, a dotyczące budowania konkurencyjnej gospodarki w najbliższych latach.

Wymienione korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
innowacyjność

wykorzystanie szans, jakie stwarza wspólny europejski rynek

stanowienie prostszego i lepszej jakości prawa

zwiększenie profesjonalizmu podmiotów działających na rynku nieruchomości (rzeczoznawców, pośredników, zarządców ale także deweloperów).

Czy wprowadzanie innowacji do projektów mieszkaniowych stwarza trudności w zakresie zarządzania nimi przede wszystkim na poziomie?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Wprowadzanie innowacji jest elementem strategii Państwa firmy?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Jak zarządzają Państwo portfelem swoich innowacji. Poprzez:

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Czy planują państwo wprowadzenie OZE w projektach mieszkaniowych?

Jakie są powody wprowadzania OZE do projektów mieszkaniowych?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

proszę wpisać "brak" jeżeli nie ma pan(i) innych motywów dla wskazanej odpowiedzi

Jaka forma pozyskania energii wydaje się najodpowiedniejsza z punktu widzenia realizacji projektów mieszkaniowych?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

proszę wpisać "brak" jeżeli nie ma pan(i) innych motywów dla wskazanej odpowiedzi

Jakie rodzaje OZE są najodpowiedniejsze z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

proszę wpisać "brak" jeżeli nie ma pan(i) innych motywów dla wskazanej odpowiedzi

W jakim stopniu wojna w Ukrainie wpływa na proces wprowadzania innowacji w branży?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

W jakim stopniu aktualne działania Rządu RP wpływają na wprowadzanie innowacji w branży?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

W jakim stopniu polityka Rządu RP w zakresie paliw kopalnianych wpływa na wprowadzanie OZE w budownictwie mieszkaniowym?

Z listy wszystkich odpowiedzi proszę wybrać jedną, która pasuje do aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie

Metryka respondenta

Staż na rynku - od którego roku działacie Państwo na rynku?

Zakres geograficzny działalności

Kapitał przedsiębiorstwa

Wielkość zatrudnienia

Lokalizacja przedsiębiorstwa – nazwa miasta

Dziękujemy za udział w badaniu. Zapraszamy do wykorzystaniu rabatu 15% netto na badanie marketingowe/ analizy rynkowe.
Twój rabat możesz wykorzystać do maja 2023 r na badania typu:
- badanie rynku lokalnego pod kątem popytu na mieszkania na rynku pierwotnym
- badanie rynku lokalnego pod kątem pożądanej lokalizacji mieszkaniowej vs budżet zakupowy
- badanie satysfakcji klientów z zakupu własnego M
- badanie wskaźnika rekomendacji developera (NPS)
- badanie nowych formatów inwestycyjnych w już rozpoczętych projektach mieszkaniowych np. uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowej o wybrane działalności usługowe
- badanie konkurencji na rynku lokalnym
- badanie pozycji pośrednika na rynku lokalnym celem wyboru tego jedynego (w szczególności w umowach na wyłączność)