Czynniki zachowań pro- środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie śląskim

Dzień dobry. Jestem Kamila i dzwonię z Centrum Badań Rynkowych i Społecznych w związku z prowadzonym badaniem na temat czynników pro-środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie śląskim.Z kim mogłabym rozmawiać odnośnie aspektów pro-środowiskowych w państwa przedsiębiorstwie?  Badanie  prowadzonego jest na potrzeby pracy naukowej na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem badania jest usystematyzowanie informacji dotyczących czynników wpływających na zachowania pro- środowiskowe np. procesy, produkty. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki posłużą opracowaniu pracy naukowej i nie będę wykorzystywane do celów komercyjnych. Czas trwania ankety zajmuje od 10-13 minut.

Metryczka/Pytania kontrolne

I.1 Data założenia firmy (data ostatniego przekształcenia lub restrukturyzacji)

I.2 Forma prawna

(zaznaczyć – które z poniższych)

inna - jaka?

(fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia)

I.3. Wiodące PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

(uzupełniane przez ankietera na podstawie danych stat. KRS lub CEIDG)

I.4. Proszę wskazać obszar technologiczny działalności Państwa firmy

Obszary wydzielone zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030)
(zaznaczyć – które z poniższych)

inne - jakie?

I.5. Proszę wskazać wielkość Państwa przedsiębiorstwa

(zaznaczyć – które z poniższych)

I.6. Czy liczba pracowników w ostatnich 3 latach

(zaznaczyć – które z poniższych)

I.7. Proszę określić zasięg działalności firmy

(zaznaczyć – które z poniższych)

I.8. Proszę określić rodzaj prowadzonej działalności

(zaznaczyć – które z poniższych, wielokrotny wybór)

inne - jakie?

I.9. Liczba innowacji wprowadzili Państwo w ostatnich 3 latach?

innowacje produktowe

innowacje procesowe

innowacje organizacyjne

innowacje marketingowe

Innowacje produktowe - to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.
Innowacje procesowe - wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Przykłady: zmiany w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych, nowy system rezerwacji w biurze podróży, nowe techniki zarządzania projektami w firmie doradczej.
Innowacja organizacyjna - wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Przykłady: systemów zarządzania łańcuchem dostaw, systemy produkcji na zamówienie, wdrażanie nowych sposobów organizacji stosunków z innymi firmami lub instytucjami publicznymi.
Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub opakowania, zmianami w dystrybucji lub promocji ze szczególnym uwzględnieniem zasad prośrodowiskowych lub kształtowaniem świadomości ekologicznej w ramach prowadzonej działalności marketingowej.

I.10 Rodzaj innowacje wprowadziła firma

(zaznaczyć – które z poniższych, wielokrotny wybór)

I.11. Czy zna Pan / Pani największych konkurentów swojej firmy?

KWESTIONARIUSZ – ZAGADNIENIA / PYTANIA

MODUŁ – DETERMINANTY EKO – INNOWACJI

CZYNNIKI FORMALNO PRAWNE (CFP)

II.1 Proszę ocenić, jak – w okresie ostatnich 3 lat – łatwo/trudno było Państwa organizacji sprostać istniejącym krajowym przepisom ochrony środowiska, w skali:

II.2 Proszę ocenić, jak – w okresie ostatnich 3 lat – łatwo/trudno było Państwa organizacji sprostać istniejącym międzynarodowym przepisom ochrony środowiska, w skali:

II.3 Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
CFP_2 Istniejące krajowe przepisy w zakresie ochrony środowiska są bardzo restrykcyjne

CFP_3 Istniejące międzynarodowe przepisy w zakresie ochrony środowiska są bardzo restrykcyjne

CFP_4a Występują częste i znaczne zmiany w krajowych przepisach dotyczących ochrony środowiska

CFP_4b Występują częste i znaczne zmiany w międzynarodowych przepisach dotyczących ochrony środowiska

CFP_5 Oczekiwane przyszłe przepisy środowiskowe mają wpływ na opracowywane w organizacji produkty oraz realizowane w niej procesy produkcyjne

CFP_6 Istnieje preferencyjna polityka podatkowa w zakresie generowania i wdrażania innowacji ekologicznych

CFP_7 Istnieją preferencyjne dotacje na generowanie i wdrażanie innowacji ekologicznych

CFP_8 Istnieją subwencje przeznaczone na projektowanie i rozwój innowacji ekologicznych

CFP_9 Obowiązujący system opłat środowiskowych wpływa hamująco na generowanie i wdrażanie eko-innowacji

CZYNNIKI RYNKOWE (CR)

II.4. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
CR_1 Spełnienie przez organizację wymogów środowiskowych jest istotną kwestią dla jej klientów

CR_2 Proekologiczne wymagania klientów stymulują podejmowanie w organizacji działalności eko-innowacyjnej

CR_3 Strategie głównych konkurentów wpływają na podejmowanie w organizacji działań w zakresie redukcji odpadów niebezpiecznych, emisji itp.

CR_4 Strategie głównych konkurentów wpływają na podejmowanie w organizacji działań w zakresie zmniejszania zużycia energii, wody i materiałów podczas produkcji

CR_5 Strategie głównych konkurentów wpływają na podejmowanie w organizacji działań w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

CR_6 Strategie głównych konkurentów wpływają na podejmowanie w organizacji działań w zakresie zwiększenia zadowolenia klientów w odniesieniu do projektowania i rozwoju eko-innowacji

CR_7 Organizacja ponosi wyższe nakłady na badania i rozwój jako procent sprzedaży niż główni konkurenci

CR_8 Organizacja wyprzedza głównych konkurentów we wprowadzaniu na rynek nowych eko-innowacyjnych rozwiązań

CR_9 Organizacja dokonuje wyboru dostawców lub podwykonawców w oparciu o spełnienie przez nich kryteriów środowiskowych

CR_10 Organizacja udziela porad technicznych w zakresie ochrony środowiska dostawcom i podwykonawcom, aby pomóc im spełnić kryteria środowiskowe

CR_11 Organizacja współpracuje z dostawcami na etapie wczesnego projektowania i opracowywania eko-innowacyjnych rozwiązań

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE (CT)

II.5. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam

CT_1 Organizacja współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi w zakresie pozyskiwania eko-innowacyjnych technologii i know-how

CT_2 Organizacja współpracuje z parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania eko-innowacyjnych technologii i know-how

CT_3 Organizacja współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) w zakresie pozyskiwania eko-innowacyjnych technologii i know-how

CT_4 Organizacja posiada łatwy dostęp do najnowszych technologii dzięki uczestnictwu w sieciach współpracy

CT_5 Organizacja posiada łatwy dostęp do innowacyjnych usług doradczych w zakresie opracowywania eko-innowacji (planowanie, ocena, szkolenia itp.)

CT_6 Organizacja pozyskuje wiedzę z sieci współpracy poprzez wymianę pracowników z innymi organizacjami / instytucjami należącymi do sieci

CT_7 Organizacja pozyskuje wiedzę z sieci współpracy poprzez wizyty przedstawicieli innych jednostek należących do sieci

CT_8 Organizacja pozyskuje wiedzę z sieci poprzez szkolenia organizowane przez partnerów sieci

CT_9 Organizacja pozyskuje wiedzę z sieci współpracy poprzez opisy procedur, standardy operacyjne, dobre praktyki, itp.

CZYNNIKI KONTEKSTOWE

Zasoby organizacji, w tym kompetencje kluczowe (ZCC)

II.6 Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam

ZCC_1 Pracownicy organizacji są zachęcani do podejmowania innowacyjnych działań, aby osiągnąć efekty pro-środowiskowe

ZCC_2 Kadra zarządzająca organizuje szkolenia dla pracowników dotyczące wpływu realizowanych działań na środowisko

ZCC_3 W organizacji funkcjonuje system oceny i wdrażania innowacyjnych pomysłów w zakresie działań pro-środowiskowych

ZCC_4 Organizacja posiada niezbędną infrastrukturę techniczną dla projektowania i opracowywania innowacji ekologicznych

ZCC_5 Organizacja często inwestuje w prace B+R nakierowane na opracowywanie i wdrażanie innowacji ekologicznych

ZCC_6 Podejmowane w organizacji inwestycje w badania i rozwój systematycznie rosną

ZCC_7 Posiadane w organizacji zdolności środowiskowe, technologie lub know-how są unikatowe na rynku

ZCC_8 Posiadane w organizacji zdolności środowiskowe, technologie lub know-how są trudne do naśladowania przez głównych konkurentów

ZCC_9 Organizacja posiada wizerunek firmy bardziej przyjaznej środowisku, w porównaniu z głównymi konkurentami, dzięki realizacji innowacji ekologicznych

Systemy zarządzania środowiskowego (EMS)

II.7. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
EMS_1 Organizacja posiada certyfikaty środowiskowe, np. EMAS lub ISO140001

EMS_2 Posiadane przez organizację certyfikaty środowiskowe są kluczowe dla jej funkcjonowania i rozwoju

EMS_3 Organizacja posiada zdefiniowaną przez kadrę zarządzającą politykę środowiskową

EMS_4 Organizacja posiada zdefiniowane przez kadrę zarządzającą wymierne cele środowiskowe

System komunikacji (COM)

II.8. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
COM_1 Kadra zarządzająca organizuje formalne spotkania pracowników z różnych jednostek/działów zajmujących się opracowywaniem rozwiązań proekologicznych

COM_2 Kadra zarządzająca tworzy warunki dla organizacji nieformalnych spotkań i wymiany doświadczeń w zakresie opracowywania eko-innowacji (np. pokoje socjalne, organizacja wyjazdów integracyjnych itp.)

COM_3 W organizacji tworzone są niewielkie zespoły projektowe realizujące projekty eko-innowacyjne

COM_4 W organizacji istnieje regularna komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami/zespołami projektowymi zajmującymi się opracowywaniem rozwiązań proekologicznych (bardziej doświadczeni pracownicy chętnie dzielą się wiedzą z mniej doświadczonymi)

COM_5 W organizacji istnieje jasno określona hierarchia organizacyjna pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w realizację procesu innowacyjnego

COM_6 Kadra zarządzająca regularnie gromadzi i udostępnia informacje na temat trendów eko-innowacyjnych pomiędzy różnymi działami zaangażowanymi w opracowywanie takich rozwiązań

Poziom świadomości ekologicznej kadry zarządzającej

ERA - Świadomość ryzyka ekologicznego

II.9. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
ERA_1 Kadra zarządzająca zwraca szczególną uwagę na niekorzystny wpływ działań podejmowanych przez organizację na środowisko

ERA_2 Kadra zarządzająca jest świadoma, w jaki sposób przepisy dotyczące ochrony środowiska są istotne dla prowadzonej działalności

ERA_3 Kadra zarządzająca rozpoznaje i wdraża „najlepsze praktyki ekologiczne” (Best environment al practices, BEP) w sektorze

ERA_4 Kadra zarządzająca przywiązuje dużą wagę do kwestii środowiskowych

ECA - Świadomość kosztów i korzyści dla środowiska naturalnego (ekologicznych)

II.10 Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadza się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
ECA_1 Kadra zarządzająca podziela przekonanie, że podjęcie inicjatyw pro-ekologicznych może przynieść wiele pozafinansowych korzyści dla organizacji

ECA_2 Kadra zarządzająca podziela przekonanie, że przyjęcie inicjatyw pro-środowiskowych może zwiększyć przychody ze sprzedaży

ECA_3 Kadra zarządzająca podziela przekonanie, że przyjęcie inicjatyw pro-środowiskowych może obniżyć koszty prowadzonej działalności

ECA_4 Kadra zarządzająca podziela przekonanie, że przyjęcie inicjatyw pro-środowiskowych może poprawić wydajność realizowanej produkcji

MODUŁ - EFEKTYWNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA (EP)

III.1. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadza się Państwo z poniższymi stwierdzeniami

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam
EP_1 W ciągu ostatnich trzech lat działalności, w organizacji nastąpiła redukcja emisji spalin, ścieków i/lub odpadów stałych

EP_2 W ciągu ostatnich trzech lat działalności, w organizacji obserwuje się spadek zużycia materiałów niebezpiecznych/szkodliwych/toksycznych

EP_3 W ciągu ostatnich trzech lat działalności, w organizacji nastąpiło zmniejszenie częstotliwości występowania awarii (wypadków ekologicznych)

EP_4 W ciągu ostatnich trzech lat działalności, w organizacji nastąpił wzrost liczby patentów środowiskowych

EP_5 W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiła w firmie poprawa wyników energetycznych dla firmy i rynku

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA (ECP)

III.2 Proszę ocenić efektywność organizacji względem głównych konkurentów posługując się skalą od: 1 – zdecydowanie gorzej, do 5 – zdecydowanie lepiej.

ECP_1 Wskaźnik przeciętnej rentowności sprzedaży (stosunek zysku netto do wartości sprzedaży netto) w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

ECP_2 Wzrost udziału w rynku w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

ECP_3 Możliwości rozwoju pracowników w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_4 Przeciętny roczny wzrost zatrudnienia w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_5 Przeciętna 3-letnia stopa zysku netto w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_7 Rozwój przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_9 Jakość oferowanych produktów (usług) w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_10 Stosunek wydatków na działalność eko-innowacyjną w stosunku do sprzedaży netto w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

EPC_11 Stosunek wydatków na działalność B+R w stosunku do sprzedaży netto w ostatnich 3 latach działalności, w porównaniu z głównymi konkurentami

Ankieter

Uwagi